Hastanelerin ortak kullanımı Anayasa Mahkemesi’nde

Anayasa Mahkemesi, devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin ortak kullanımına olanak tanıyan Kanun hükmünün iptali için açılan davayı 11 Ekim Perşembe günü esastan görüşecek.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birkan Yakan ve 493 öğretim üyesi, nüfusu 850 binden az olan illerde, üniversitelerin sağlıkta uygulama ve araştırma merkezlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları ile birleşmesini zorunlu hale getiren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 10. ve 11. dairelerinden oluşan müşterek heyet, öncelikle dava konusu yönetmeliğin dayanağı 3359 sayılı Yasanın Ek 9. maddesinin anayasaya uygun olup olmadığını incelemiş ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na, 5947 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen Ek Madde 9’un iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesi heyeti, davayı 11 Ekim Perşembe günü esastan görüşerek, karara bağlayacak.

-Danıştay başvurmuştu-

Danıştay 10. Dairesi’nin başvurusunda, ilke ve kural koymadan, çerçevesini belirlemeden Sağlık Bakanlığı’na düzenleme yetkisi tanıyan yasa kuralının, aynı zamanda tıp fakülteleri hastanelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na bırakılmasına da olanak tanıdığı ifade edildi.

Anayasa koyucunun, anayasanın 130. maddesiyle üniversiteleri bir anayasal kuruluş olarak kabul ettiği ve üniversitelerle ilgili başlıca kuralları koyduğu, üniversitelerin “kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe” sahip olmalarını öngördüğüne işaret edilen başvuruda, Anayasa Mahkemesi’nin 30 Mayıs 1990 tarihli kararına da bu yönde gerekçelere yer verildiği hatırlatıldı.

Başvuruda, bilimsel özerkliğin, ancak eğitim ve öğretimin her türlü baskıdan uzak bir ortamda verilmesiyle sağlanabileceğinin açık olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmeti sunma işlevi ile tıp fakültelerinin hizmet işlevinin birbirinden farklı niteliğe sahip olduğu vurgulanan başvuruda, “Tıp fakülteleri hastanelerinin, üniversite bünyesindeki birer uygulama ve araştırma merkezleri olma niteliği ve işlevi dikkate alındığında, bu hastanelerin yönetiminin üniversiteler dışında, sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olduğundan bahisle Sağlık Bakanlığı’na bırakılmasına olanak tanıyan düzenleme, üniversitelerin bilimsel özerkliğiyle bağdaşmamakta, anayasanın 130. maddesine aykırı bulunmaktadır” ifadesine yer verildi.

3359 sayılı Yasa’nın, ortak kullanıma ilişkin Ek 9. maddesinde, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmüne yer veriliyor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s