Yıllık izinde sabit ödeme verilecek

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra birimlerinin kadro veya pozisyonlarında görev yapan tabip dışı personel, yıllık izindeyken ve raporluyken de sabit ödeme alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, taşra birimlerinin kadro veya pozisyonlarında görev yapan tabip dışı personele yapılacak sabit ödemenin koşullarını açıkladı


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra birimlerinin kadro veya pozisyonlarında görev yapan tabip dışı personele döner sermaye sabit ödemelerinin ne şekilde yapılacağı belirlendi. Buna göre, personel yıllık izindeyken ve raporluyken sabit ödeme yapılacak.

    Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla yayımlanan genelgede, 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe giren döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği ile tabip dışı personele, her ay aylıklarla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin Ek 9’uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılacağı anımsatıldı.

     Genelgeye göre, bu kurumlardaki tabip dışı personele yapılacak sabit ödeme, işletmelerin döner sermaye bütçesinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın maaş ödemesi ile birlikte ödenecek. Sabit ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak. Personele maaş ödemesinin yapılmadığı ücretsiz izin ve askerlik gibi süreler için sabit ödeme yapılmayacak.

    Öncelikle personele yapılacak net sabit ödeme tutarına göre brüt tutar belirlenecek ve gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesi uyarınca belirlenen net ek ödeme tutarında sabit ödeme yapılacak. Yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, aynı aya ilişkin tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarından mahsup edilecek. Tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarı, yapılan sabit ödemenin brüt tutarından fazla ise aradaki brüt fark tutarı esas alınarak ilgiliye ödeme yapılacak. fiayet yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme brüt tutarından fazla ise aradaki fark geri alınmayacak.

    

    Yıllık izinde ödeme yapılacak

    Personele yıllık izin, rapor gibi sebeplerle performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmese bile, aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle ilgili dönemlerde söz konusu personele sabit ödeme yapılacak.

    Sabit ödemenin brüt tutarı, performansa dayalı ek ödemenin brüt tutarından fazla ise fazla olan kısmı “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınmayacak. İlgili ayın tamamında izinli/raporlu olan personele ödenen sabit ödeme tutarı da “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınmayacak. Personele ödenecek, performansa dayalı ek ödeme brüt tutarının tamamı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde öngörülen “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınacak. Personelin performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının, sabit ödeme brüt tutarı kadar olan kısmı mahsup edilerek kurumun döner sermaye bütçesinde bırakılacak.

    2012 yılı Mayıs ayına ilişkin ek ödeme, yönetmelik değişikliği öncesinde olduğu gibi hesaplanarak ödenecek. 01-14 Haziran 2012 tarihleri arasındaki 14 günlük kıst sabit ödeme, Haziran ayı maaş ödemesinden önce tahakkuk ettirilerek muhasebe birimlerine gönderilecek.

    15 Haziran-14 Temmuz 2012 (Haziran dönemi) sabit ödemesi, Haziran ayı maaşıyla birlikte tahakkuk ettirilerek ödenecek. 01-14 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 14 günlük kıst sabit ödemesi ile 15-30 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 16 günlük sabit ödemesi (bir aylık), 2012 yılı Temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Haziran ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme tutarından mahsup edilecek.

    

    112 personeline ek puan

    Ayrıca, 01 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek ödemeye ilişkin hususlarda, 31 Aralık 2013 tarihine kadar şu açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecek:

    – 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele il performans puan ortalamasının yüzde 10’u oranında ek puan verilecek.

    – 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele (sözleşmeli personel dâhil) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen hizmet alanı kadro unvan ve tavan ek ödeme katsayıları esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacak.

    – 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 209 sayılı Kanun’un Ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacak.

    

    Brüt tutardan vergi kesintisi yapılacak

    – Hakem Kurulu kararı uyarınca DSSÖ, 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarının altında olamayacağından 209 sayılı Kanun’un Ek 3’üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin net tutarı hesaplanacak. DSSÖ net tutarı, 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarı ile kıyaslanarak aradaki net fark tutarı bulunacak. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutarı belirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak ilgiliye ödeme yapılacak.

    – Performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsup edilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanun’un Ek 3’üncü maddesine göre hesap edilen tutar ile 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesine göre fark olarak ödenen brüt ödeme tutarının toplamı dikkate alınacak.

    – 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekâleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacak.

    – 209 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dâhil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı (maaş+ek ödeme), 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dâhil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecek.

    

    Az ödeme yapıldıysa fark verilecek

    – 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3’üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, 209 sayılı Kanun’un Ek 3’üncü maddesinde öngörülen döner sermaye sabit ödeme tutarı ile tabip dışı personele 375 sayılı KHK’nın Ek 9’uncu maddesinde öngörülen sabit ödeme tutarı yeniden hesaplanacak ve personele 01 Ocak-01 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler de dâhil olmak üzere yapılan ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek, belirlenen yeni tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin aradaki fark ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin yüzde 2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecek.

    – 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3’üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, personelin tavan ek ödeme tutarları yeniden hesaplanacak ve personele 01 Ocak-01 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek ilgili ayda belirlenen yeni tavan tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin olarak tavana takılma sebebiyle ödenmeyen miktar yeni tavan tutarını aşmamak kaydıyla ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin yüzde 2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s