Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatını Yeniden Yapılandırdı

Taşra teşkilatını yeniden yapılandıran Sağlık Bakanlığı, personel, taşınır ve taşınmazlarının tahsisi ile devirleri konusunda bir genelge yayımladı. Genelgede, Bakanlık teşkilatının Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldığı ifade edildi. Ayrıca, ilçelerde de sağlık müdürlükleri kurulacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması, personel, taşınır ve taşınmazlarının tahsisi ile devirleri konusunda bir genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması, personel, taşınır ve taşınmazlarının tahsisi ile devirleri konusunda bir genelge yayımladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (KHK) Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği belirtilerek, Bakanlık Teşkilatının, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.
Bakanlığın değişimini ve yeni yapıya dönüşümünü teminen “Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Programı” hazırlandığı belirtilen Genelgede söz konusu programda değişimi yönetmek üzere, Değişim Yönetimi Kurulu ve Değişim Yönetimi Genel Koordinatöründen oluşan “Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Organizasyonu” oluşturularak, kurumsal çalışmalarının Değişim Yönetimi Genel Koordinatörünün koordinasyonunda “çalışma grupları” tarafından yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi.
KHK’da taşra teşkilatının da, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına göre yeniden yapılandırıldığı ifade edilen Genelge’de bu yapılandırma çerçevesinde il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile sağlık grup başkanlıkları Bakanlığın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; halk sağlığı müdürlükleri ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak belirlendiği ve bunlara bağlı hizmet birimlerinin öngörüldüğü kaydedildi.
 
Refik Saydam, Halk Sağlığı Kurumuna devredildi
Genelge’de ayrıca, KHK’nın geçici 10’ncu maddesinde, personel, taşınır ve taşınmaz mal, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Bakanlık merkezinde müsteşar yardımcısı başkanlığında en az beş kişiden oluşan devir komisyonunun oluşturulacağı yönünde düzenleme yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda Bakanlık merkezinde Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan Buzgan başkanlığında “Devir Komisyonu” teşkil edilmiştir. İl teşkilatında da personel, taşınır ve taşınmazlarının devir ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere komisyonlar ve çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir. Yeniden yapılandırmaya yönelik olarak taşrada bazı taşınır ve taşınmazların devri ve tahsisi mezkûr KHK hükmü ile yapılmış olup, geçici 8’nci maddede, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar ile bu Başkanlığın kullanımındaki taşınmazların Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devir ve tahsisinin yapılmış sayıldığı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede, Bakanlığın kullanımındaki taşınırlardan ihtiyaç fazlası haline gelenlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlar ve belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyaçlarına göre bağlı kuruluşlara bedelsiz olarak devredileceği belirtilmiştir” ifadesine yer verildi.
Genelge’de, Bakanlığın taşra hizmet birimlerinden; hastaneler (diş hastaneleri dahil), ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş tedavi ve protez merkezleri, semt poliklinikleri, AMATEM, ENDOTEM, Otizm Mükemmeliyet Merkezi gibi özel tanı ve ileri tedavi merkezlerinin Kamu Hastane Birliklerine; Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri, halk sağlığı laboratuvarları, E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri toplum sağlığı merkezleri, AÇSAP merkezleri (gençlik danışma, evlilik danışma merkezleri gibi üniteleriyle birlikte), verem savaş dispanserleri, sıtma savaş dispanserleri, ruh sağlığı dispanserleri, deri ve zührevi hastalıklar dispanserleri, trahom savaş merkezleri/dispanserleri, sıtma ve tropikal hastalıklar eğitim ve araştırma merkezleri,  kanser erken teşhis ve tarama merkezleri, kanser kayıt merkezleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri, hemoglobinopati tanı merkezleri aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimlerinin halk sağlığı müdürlüklerine; şube müdürlükleri, acil sağlık hizmetleri başhekimliği, uluslararası tıp ve kongre merkezleri, afetlerde sağlık hizmetleri birimleri, 112 istasyonları il sağlık müdürlüklerine devredildi.
İl sağlık müdürlüklerinin taşınır ve taşınmazlarının, Genelge’nin 5’inci maddeye göre illerde kurulacak komisyonlar marifetiyle il ve ilçe sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve gereğinde Kamu Hastane Birliklerine devrini, ayrıca personelin 663 sayılı KHK’da belirlenen görevler göz önüne alınarak söz konusu kurumlar arasında tahsisinin ve devrinin yapılması istenen Genelge’de, illerde kurulacak personel devir komisyonunun personelden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, personel şube müdürü ve il merkezindeki toplum sağlığı merkezi (büyük şehirlerde nüfusu en fazla olan ilçenin) sorumlu tabibi ile il sağlık müdürü tarafından uygun görülecek personelden oluşturulması görüşüne yer verildi.
Taşınır ve taşınmaz devir ve tahsis komisyonunun idari ve mali işlerden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, idari ve mali işler şube müdürü ve il merkezindeki toplum sağlığı merkezi (büyük şehirlerde nüfusu en fazla olan ilçenin) sorumlu tabibi ile il sağlık müdürü tarafından uygun görülecek personelden oluşturulması istenen Genelge’de bu komisyonların il sağlık müdürü koordinasyonunda çalışması ve devir işlemlerinin halk sağlığı müdürü görevlendirildikten sonra yapılması istendi. 
 
24 Şubat 2012’ye kadar tamamlanacak
Genelge’ye göre taşınır ve taşınmaz tahsisi ile personel devir işlemleri 24 Şubat’a kadar tamamlanacak. Devir işlemleri sonucunda geçici görevli olarak çalışan personelin 15 Mayıs’a kadar geçici görevlendirmelerinin devamı sağlanacak. Bu süre içerisinde hizmet gerekleri (kadro fazlalığı, ihtiyaç gibi kıstaslar) çerçevesinde yapılan değerlendirmeye bağlı olarak il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürünün birlikte uygun görüşünü içeren nakil teklifleri liste halinde (personelin ismi, unvanı, sicili ve benzeri bilgileri ile) CD ortamında Bakanlığa bildirilecek.
15 Mayıs’tan itibaren personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlar arasındaki nakil işlemleri 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi çerçevesinde kurumlar arası nakil usulüne tabi olacağından, bu tarihe kadar bütün personel nakil ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işlemlerini  tamamlayacak. Devredilen personelin özlük dosyaları da kurumlarına gönderilecek.
Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, ildeki taşra hizmet birimlerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile yazışma ve diğer irtibatları il sağlık müdürlüğü üzerinden yapılacak. Bunun sağlanması için bir sağlık müdür yardımcısı koordinatör olarak münhasıran bu işle görevlendirilecek. Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, il düzeyinde yürütülen stok koordinasyon işlemleri ve hastane ihtiyaçlarını karşılamak üzere il düzeyinde yapılan toplu alımlar sonucunda il sağlık müdürlüklerince imzalanan sözleşme veya çerçeve anlaşmaların il sağlık müdürlüklerince yürütülecek.
İl sağlık müdürlüğünce laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan alımlara (toplu alımlar hariç) ait sözleşmeler halk sağlığı müdürlüğüne devredilecek. İhale süreci ve sözleşmesi devam eden mal alımları il sağlık müdürlüğünce yürütülecek. Görev alanına ve ihtiyacına göre halk sağlığı müdürlüğüne devri gerekenler bedeli mukabilinde verilecek. Hâlihazırda ihalesi yapılmış ve kullanımda bulunan dayanıklı taşınırlar ile tüketime yönelik malzeme stokları bedelsiz olarak MKYS üzerinden devredilecek.
İl sağlık müdürlüklerince yapılan ve sözleşmesi devam eden hizmet alımlarının sözleşme hükümleri süre sonuna kadar il sağlık müdürlüğünce yürütülecek. Bu hizmet alımları kapsamında çalıştırılanların ihtiyaçlar doğrultusunda il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü arasında dağılımı yapılarak çalışmasına devam edilecek. Hizmet bedelinden payına düşen kısım halk sağlığı müdürlüğünce, il sağlık müdürlüğüne ödenecek. Mevcut sözleşmelerin bitiminden sonra her kurum ihtiyaçları doğrultusunda kendi ihalelerini yapacak.
Genel bütçe ve döner sermaye ödeneklerinin; il sağlık müdürlüklerine Bakanlıkça, halk sağlığı müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, Kamu Hastane Birliklerine ise (Birlikler faaliyete geçene kadar hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine) Türkiye Kamu Hastane Kurumunca gönderilecek. 19-31 Aralık 2011 tarihi itibariyle il özel idarelerine aktarılan ödeneklerden; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilen makine teçhizat ödenekleri (ihale ilanı yayımlanmış ödenekler hariç) acil sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için il sağlık müdürlüğünce, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığınca gönderilen onarım ödenekleri halk sağlığı müdürlüğünce, hastane ve ADSM ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan makine teçhizat ve onarım ödenekleri ilgili hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerince karşılanacak. Diğer ödenekler ise ödeneğin gönderiliş amacına uygun olarak kullanılacak.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s